2011

15 december hölls Byalagets traditionsfyllda julfest och vi njöt av glögg, god mat, luciatåg och allsång av sällan skådat slag.

Loppmarknad söndag 12 juni

Några gårdar ordnade loppis, trots att pingsten var så väldigt sen.

Gatufesten ställdes in eftersom regn hotade.

Årsmöte

måndagen den 7 mars kl 18:30 på Norrbyska studenthemmet.
Kvällens talare var Helena Harnesk. Temat var Övreslottskvarteren, minnen och historia. Helena har bott i området ganska länge och fanns med när Byalaget grundades.
Efter föredraget åt vi supé från Kafé Lyckan. Maria Wold-Troell avtackades efter 10 år som ordförande, och efterträds av Lotta Svedberg.

Protokoll för årsstämma i Öfre Slottsgatans Byalag måndagen den 7/3 2011 i Norrbyhus.

Närvarande : 14 medlemmar, se separat lista

§1 Maria Wold-Troell förklarade årets stämma öppen och hälsade medlemmarna i Byalaget välkomna.

§2 Till ordförande för kvällens stämma valdes Maria Wold-Troell och till sekreterare valdes Marie-Louise Aarflot.

§3 Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes John Lilja och Bo Lagerqvist.

§4 Ekonomisk redovisning för föreningens ekonomi 2010 föredrogs av kassören Mats Lagergren. Han redogjorde över det slutliga resultatet under det gångna året. Årets resultat är 97:50 kr. 780 kr avsattes till DVD-fonden efter årsskiftet efter att en hel del DVD hade sålts. Se vidare bilagan för årsredovisningen.

§5 Angela Lagerqvist-Vidh föredrog revisionsberättelsen eftersom revisorn led av heshet. Revisorn Lotta Svedberg föreslog ansvarsfrihet för Byarådet.

§6 Årsmötet beviljade Byarådet ansvarsfrihet för år 2010.

§7 Stadgeändringar andra läsningen, se stadgar §6, §9, §10 och §11. Bifogade förslag tillstyrktes.

§8 Ekonomiskt bidrag på 1500 kr till Uppsala Krönikespel har godkänts av styrelsen. Byalaget startade Krönikespelet och det har spelats i 25 år och sköts numera av en egen organisation. Varje kväll läses sponsorerna upp och där är Byalaget med så länge vi skjuter till medel.

§9 Årsavgiften fastställdes till 100 kr per hushåll.

§10 Valberedningens förslag till ledamöter i Byarådet föredrogs av Sara Ferngren. Valet utföll enligt följande:

Till ordförande valdes Lotta Svedberg på ett år

3 ledamöter omvaldes på två år: Marie-Louise Aarflot, Johan Dyster-Aas, Martin Svensson

Två nya ledamöter valdes på två år: Carita Danared och Maria Wold-Troell

(4 ledamöter kvarstår ett år till: Christina Björling, Ann-Marie Hansen, Mats Lagergren och Angela Lagerqvist-Vidh)

§11 Till revisorer valdes John Lilja som ordinarie och Hans Kollberg som suppleant.

§12 Till valberedning valdes Sara Ferngren, Ann-Marie Kollberg och Birgitta Sundqvist. Sara Ferngren är sammankallande.

§13 Föreningens verksamhet: Höstträffen på Biotopia var mycket lyckad med guidning och god mat. Byalaget ska försöka ha en höstaktivitet som återkommande tradition.

§14 Inga övriga frågor.

§15 Maria Wold-Troell avslutade mötet och hälsade den nya ordföranden välkommen och Carita Danared hälsades även välkommen som ny ledamot.

Efter mötet berättade antikvarien och författaren Helena Harnesk medryckande om Uppsalas historia och hur centrala delarna i Uppsala såg ut och vad kvarteren hette. Hon började från 1600-talets mitt o. gick framåt i tiden och talade särskilt om Öfreslottskvarteren. Helena pratade även om den tid då hon själv bodde på Övre Slottsgatan och förtäljde bl.a. om en dramatisk brand.

De närvarande avnjöt en god köttgryta från Kafé Lyckan. Avgående ordföranden Maria Wold-Troell avtackades för alla de fantastiska insatser hon har gjort för byalaget under ett decennium. Maria är verkligen en folkbildare och hon har drivit Byalaget med en fast hand och varit mycket strukturerad och en klippa för oss alla. Vi önskar henne all välgång framöver.

Vid protokollet

Marie-Louise Aarflot

Justeras: John Lilja, Bo Lagerqvist, Maria Wold-Troell