Årsmöte 20 mars 2023

Dagordning för årsstämma i Öfre Slottsgatans Byalag 20 /3 2023

Tid och plats: kl 18.00 OConnors’ på Stora Torget 1
 

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet            

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

4. Ekonomisk redovisning för 2022                        

5. Revisionsberättelsen

6. Fråga om ansvarsfrihet för Byarådet

7. Fastläggande av årsavgift

8. Val av ledamöter till Byarådet

9. Val av revisorer

10. Val av valberedning

11. Synpunkter på verksamheten

12. Övriga frågor:   Ekonomiskt bidrag till krönikespelet       

13. Mötets avslutande

Varmt välkomna!