Stadgar

De senaste ändringarna antogs för andra gången vid årsmötet 2011, och stadgarna lyder nu som nedan.

§ 1 Öfre Slottsgatans Byalag syftar till bevarande av den kulturhistoriska och sociala miljön främst inom området S:t Olofsgatan – Kyrkogårdsgatan – Skolgatan – Rundelsgränd samt att där främja den sociala gemenskapen.
§ 2 Föreningens säte är Uppsala.Alla som stöder målsättningen får vara med i Byalaget.
§ 3 Inträde och medlemskap i Byalaget bekräftas genom inbetalning av årsavgift, vars storlek beslutas av stämma.
§ 4 Byalaget har stämma minst en gång om året, ett årsstämma senast i mars och eventuellt en stämma i november eller december. Extra stämma kan sammankallas av Byarådet om minst fem medlemmar kräver detta skriftligt.
§ 5 Byarådet är Byalagets verkställande organ som praktiskt svarar för genomförandet av de ärenden stämman fattar beslut om. Byarådet ska hålla sig à jour med händelser som kan beröra Byalagets intressen, gärna ta initiativ till nya aktiviteter samt organisera Byalagets insatser.
§ 6 Byarådet väljs vid årsmötet och ska bestå av högst 8 ledamöter plus ordförande. Byarådets ledamöter och ordföranden väljs på två år. Om möjligt utses hälften av ledamöterna vartannat år. Vid lika röstetal vid votering har ordföranden utslagsröst.
§ 7 Ordföranden leder Byarådets arbete och är sammankallande. Sekreteraren för protokoll och ombesörjer information till medlemmarna. Kassören för medlemsregister och sköter räkenskaperna. Övriga funktioner beslutas av stämman.
§ 8 Två revisorer väljs vid stämman. Revisionsberättelse ska avges vid årsmötet.Räkenskapsåret följer kalenderåret.
§ 9 Medlem i Byalaget som önskar närvara vid sammanträde kan beviljas detta efter förfrågan.
§ 10 Ändring av stadgar kräver beslut med enkel majoritet av två på varandra följande stämmor, varav minst en ska vara årsstämma.
§ 11 Beslut om Byalagets upplösning skall fattas med minst tre fjärdedelars majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett ska vara årsmöte, varefter Byalagets tillgångar överlämnas till Upplandsmuseet och arkivet till Stadsarkivet.